Filipino

Ng Mga Ugat-Panlipunan At Kapangyarihang Pulitikal Ng Blater (Siga) Sa Madura

      Ang simbolikal na imahe ng Madurese ay nakakawing sa karahasan at pananampalataya. Subalit sa katunayan, ang mga salitang ito ay teoretikal na kumakatawan sa magkakaiba, kung hindi magkataliwas, na pakahulugan. Ang mga taong relihiyoso ay nabubuhay nang payak at umiiwas sa masama at marahas na gawain. Kabaligtaran nito, ang mga taong sanay sa karahasan ay karaniwang umiiwas sa [...]

Pag-unawa sa Kalagayan sa Timog bilang “Pag-aalsang Milenaryo”

         Ang mga Pangunahing Tauhan ay ang “Maliliit na Tao” Mahirap ipagkaila na ang kalagayan sa timog Thailand sa taong ito [2004–tagasalin] ay isang kilusang panlipunan na kinabibilangan ng daan-daang tao.  Kung isasali natin ang mga taong nagbigay ng kanilang suporta sa mga operasyon, ang bilang na ito ay maaaring umabot sa isang libo o higit pa. 1  Hindi ako interesado [...]

Paglalakad sa Yogya

         BABALA SA PAGLALAKBAY – INDONESIA, United States Department of State, ika-10 ng Abril, 2003. Ang Babala sa Paglalakbay na ito ay inilabas para ipaalala sa mga mamamayan ng Estados Unidos ang mga kasalukuyang banta sa seguridad sa Indonesia. …Habang hinihigpitan ang seguridad sa mga opisyal na pasilidad ng Estados Unidos, ang mga terorista ay maghahanap ng mga “soft [...]

Eleksyon sa Malaysia: Muling Pagbubukas sa Debate

Ang mga sumusunod na sanaysay ay nakabatay sa pagsusuri at konklusyon ng IKMAS Electoral System Research Project (Phase I) at sa surbey sa Phase II hinggil sa “Pagtingin ng mga Botante sa mga Pambansang Usapin, Optimismong Pang-ekonomya, Katiwaliang Edukasyon at Pulitikal na Pakikilahok” na isinagawa noong huling bahagi ng Disyembre 2003.  Ang mga resulta ay unang ibinukas sa publiko noong [...]

Ang Halalan ay Parang Tubig

         Ang halalan ay parang tubig, hinahanap-hanap lamang tuwing wala Para sa higit na malaking bilang ng mga Pilipino na walang alaala sa buhay bago ang batas militar, ang halalan ay parang tubig: isang rekisito para sa buhay pulitikal, kasinghalaga para sa katawang pulitikal ng tubig para sa katawan ng tao.  Ngunit para sa nakatatandang henerasyon, ang halalan ay parang tubig: [...]

Pagmamapa sa Larangan: Pulitika at mga Kultura ng Islamisasyon ng Kaalaman sa Malaysia

         Georg StauthPolitics and Cultures of Islamization in Southeast Asia: Indonesia and Malaysia in the Nineteen-nineties[Pulitika at mga kultura ng islamisasyon sa Timog-Silangang Asya: Indonesia at Malaysia sa 1990s]Bielefeld / Transcript Verlag / 2002  Mona AbazaDebates on Islam and Knowledge in Malaysia and Egypt: Shifting Worlds[Mga debate sa Islam at kaalaman sa Malaysia at [...]

Kababaihan, Islam, at ang Batas

         Hjh. Nik Noriani Nik Badlishah, editorIslamic Family Law and Justice for Muslim Women[Batas pangmag-anak ng Islam at katarungan para sa kababaihang Muslim]Malaysia / Sisters in Islam / 2003 Gender, Muslim Laws and Reproductive Rights[Kasarian, batas Islamiko, at kaparapatang reproduktibo]Davao City / Pilipina Legal Resources Center, Inc. / 2001 Ang mga sanaysay sa mga tala ng [...]

Ang Dugong-bughaw ng Malaking Astana —Ibrahim A. Jubaira

(Isinalin ni Sofia Guillermo) Bagamat ang puso ay maaaring wala nang pakialam, ang isip ay palaging maaaring magbalik.  Ang isip ay palaging maaaring magbalik sapagkat palaging mayroong mga bagay na maaaring maalala: ang mga mababagal na araw ng kalungkutan sa pagkabata; ang mga masasayang panahon sa ilalim ng init ng araw; ang lihim na pag-ibig at mapagbirong kapalaran, at iba pa.  Kaya [...]

Isang Pagtatasa sa Ekonomyang Pilipino

         Tinatalakay sa ulat na ito ang paikot-ikot at di-makayanang padron ng pag-unlad ng ekonomyang Pilipino, ang mga salik na tumutulak sa paikot-ikot na pagbulusok ng ekonomya, ang ambag ng iba’t ibang sektor at di man tukuying istratehiya sa pag-unlad, ang epekto ng kasarian sa paggawa, at ang kalagayan ng likas na yaman at kapaligiran ng bansa. Ipinapalagay rito na ang [...]

Mga Negosyong Malaysian Tsino: Sino ang Nakaraos sa Krisis?

         Sinusuri ng mga may-akda kung paano naapektuhan ng krisis pinansyal sa Asya ang mga negosyong pagmamay-ari ng Tsino sa Malaysia. Ipinapalagay nila na ang laki, sektor, utang, at dibersipikasyon ay mahahalagang mga salik sa pagtukoy kung alin sa mga negosyo ang magpapatuloy at alin ang magsasara. Ang mga malalaking empresa na ang karamiha’y nasa konstruksyon, pagtitinda ng lupa, [...]

Mga Overseas Filipino Workers, Sirkulasyon ng Paggawa sa Timog-silangang Asya, at ang (Maling) Pangangasiwa sa mga Programa ng Migrasyon Paibayong-dagat

          Sa nakaraang mga dekada, ang mga overseas Filipino workers (OFWs) ay naging mahalagang sektor sa lipunan at ekonomyang Pilipino. Kinikilala ng pamahalaan ang mga OFW (na kung tawagin dati ay “overseas contract workers” o OCWs) bilang mga bagong bayani sa pangunahing dahilan na ang kanilang mga padalang salapi o remittance ay mahalagang pinagmumulan ng rebenyu. Ang terminong [...]

Bagong Pananaliksik sa Pagtatrapik sa Tao sa Punong-lupang Timog-silangang Asya

           The Migration of Thai Women to Germany: Causes, Living Conditions and Impacts for Thailand and Germany (Ang Migrasyon ng mga Kababaihang Thai sa Alemanya: Mga Sanhi, Kalagayang Pangkabuhayan at Epekto sa Thailand at Alemanya) Supang Chantavanich, Suteera Nittayananta, Prapairat Ratanaolan-Mix, Pataya Ruenkaew and Anchalee Khemkrut Bangkok / Asian Research Center for [...]

Tungo sa Reimbensyon ng Pambansang Historiograpiyang Indonesia

         Ang isang kalagayang relatibong malaya sa manipulasyong pulitikal ay masasabing kinakailangan para sa pag-unlad ng karamihan sa mga proyektong akademiko, laluna sa isang larangang napakadaling pasukin ng manipulasyon tulad ng pagsusulat ng kasaysayan.  Sa wakas ng paghahari ng rehimeng Suharto at ang mga nakaraang restriksyong pulitikal nito, napapanahon na upang tanungin kung [...]

Ang Pagpapakahulugan sa Malaysia

         Cheah Boon KhengMalaysia: The Making of a Nation(Malaysia: Ang Paglikha ng Isang Bansa)Singapore / ISEAS / 2002 Farish A. NoorThe Other Malaysia: Writings on Malaysia’s Subaltern History(Ang Ibang Malaysia: Mga Sulatin Hinggil sa Kasaysayang Sukob ng Malaysia)Kuala Lumpur / Silverfishbooks / 2002  Ang mga nakaraang kaganapan sa Malaysia—ang kilusang reformasi, ang [...]

Pantayong Pananaw: Eksposisyon, Kritisismo, at mga Bagong Direksyon

         Ang sanaysay na ito hinggil sa Pantayong Pananaw (PP) ay naglalayong magbigay ng panimulang sulyap sa isang direksyon na maaaring maibilang sa mga pinakaimpluwensyal at pinakakontrobersyal sa kasaysayan ng agham panlipunan sa Pilipinas. Nagsimula ang PP sa huling banda ng dekada setenta bilang isang kilusang “indigenizing” sa loob ng isang grupo ng mga istoryador, na [...]

Mga Suliranin sa Nasyonalistang Historiograpiyang Thai sa Kasalukuyan

           Mayroong mga panahon kung kailan ang mga diskursong historikal at ang pulitika ng mga ito—sino ang kumokontrol, ang paraan ng pagpapalawig sa mga ito, at kung paano isinusupil ang mga katunggaling kasaysayan—ay napapagitna sa debateng intelektwal o publiko.  Sa Thailand, may katagalan na rin mula nang ang kasaysayan ay nagbunga ng ganitong interes.  Ang nasyonalistang [...]

Community Forestry at ang Pangangalaga sa mga Kagubatang Tropikal sa Asya

         Mark Poffenberger, editorKeepers of the Forest: Land Management Alternatives in Southeast Asia(Mga tagapangalaga ng kagubatan: Mga alternatibong paraan ng pangangasiwa sa lupa sa Timog-silangang Asya)West Hartford, Connecticut, U.S.A. / Kumarian Press / 1990 M. Victor, C. Lang, and Jeff Bornemeier, editorsCommunity Forestry at a Crossroads: Reflections and Future Directions in [...]

Community Forest at ang Rural na Lipunang Thai

         Anan GanjanapanLocal Control of Land and Forest: Cultural Dimensions of Resource Management in Northern Thailand(Lokal na kontrol sa lupa at kagubatan: Mga dimensyong kultural ng pangangasiwa sa likas na kayamanan sa Hilagang Thailand)Chiang Mai / Regional Center for Social Science and Sustainable Development, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University / 2000 Shigetomi [...]

Mga Bagong Direksyon sa Pag-aaral sa mga Rainforest ng Kanlurang Malesia

        Ang mga tropical rainforest sa Kanlurang Malesia (sa kanlurang bahagi ng Arkipelagong Malay) ay nasa sentro ng biodiversity sa mga ekosistemang terestyal ng Timog-silangang Asya. Ang mga mananaliksik na nagbibigay-pansin sa mga usapin ng yaman ng species—pinagmulan, mekanismo ng sama-samang pamumuhay, epekto sa mga prosesong ekolohikal—ay pumapabor sa mga kagubatan ng [...]

Iligal na Pagtotroso—Kasaysayan at Turo mula sa Indonesia

          Binabalikan sa papel na ito ang kasaysayan ng iligal na pagtotroso sa Indonesia at ang mga turo na maaaring mahalaw mula sa karanasang ito.  Mula 1999-2000, inilinaw ng ilang mahahalagang ulat ang kahulugan ng iligal na pagtotroso sa Indonesia at hinarap ang lawak ng epekto nito sa kalikasan,  pangangalaga sa likas na kayamanan, lipunan, at ekonomya.  Ang ulat at video ng [...]

Kasarian at ang Pangangasiwa sa mga Nature Reserve ng Biyetnam

         Tinangkang lutasin ng pamahalaang Biyetnames ang mga suliranin ng pagkasira ng kalikasan at paghihirap sa lalawigan sa pamamagitan ng paglikha ng mga nature reserve at pagpapatupad ng mga patakarang makatutulong sa mga pamayanan sa loob at paligid ng mga ito.  Sa kabila nito, kung minsa’y nagkakatunggali ang mga patakaran at, dagdag pa ay, lumilikha ng di-pagkakapantay [...]

Posible ba ang Pangmatagalang Pangangalaga sa Bakawan?

         Inilalahad sa papel na ito ang isang pag-aaral hinggil sa kakayahang institusyonal para sa pagpapatupad sa mga bakawan ng Biyetnam ng community-based natural resource management (CBNRM) o pangangalaga sa likas na kayamanan na nakabase sa pamayanan.  Ang CBNRM ay nakaagaw-pansin sa maraming bansa at naging paksain ng mga debate bagamat hindi pa ito malawak na naipapatupad sa [...]

Ekoturismo sa Biyetnam: Potensyal at Katotohanan

         Sa pagkakaroon nito ng 13,000 species ng flora at mahigit 15,000 species ng fauna, tatlong bagong-tuklas na malalaking species ng hayop, at country/world species ratio na 6.3%, ang Biyetnam ay isa sa labing-anim na bansa na mayroong pinakamataas na biodiversity sa daigdig.  Ang iba’t ibang ecosystem na matatagpuan dito at ang paglipat nito sa bukas na ekonomya ay [...]

Hinggil sa Pulitika ng Pangangalagang Pangkalikasan sa Thailand

         Ayon sa papel na ito, ang “kunserbasyong pangkalikasan” sa Thailand ay produkto ng interbensyon ng pamahalaan sa mga natural na tanawin at ang pagtingin na ang mga kagubatan ay may pangunahing kahalagahan sa modernisasyon ng bansa.  Ang pagyakap sa wilderness thinking ng Hilagang Amerika ng nagmomodernisang estadong Thai ay nagbunga ng pagkalito sa pagitan ng [...]

Mga Hadlang sa Pakikilahok ng Mamamayan sa Pangangasiwa ng Kagubatan sa Thailand

         Mahabang panahon nang pinapangasiwaan at ginagamit ng mga lokal na pamayanan ang mga kagubatan para sa kanilang kabuhayan.  Subalit mula nang kunin ng pamahalaan mula sa mga mamamayan ang pangangasiwa ng kagubatan ay naghirap ang mga lokal na pamayanan at nabigo ang pangangasiwa sa kagubatan dulot ng kawalan ng pakikilahok ng mga pamayanan.  Sinusuri sa papel na ito ang mga [...]

Ang Pagsasalokal ng Pulitika sa Thailand

         Pasuk Pongpaichi and Sungsidh PiriyarangsanCorruption and Democracy in Thailand(Katiwalian at demokrasya sa Thailand)Chiang Mai / Silkworm Books / 1994 Ruth McVey, patnugotMoney and Power in Provincial Thailand(Ang salapi at kapangyarihan sa mga probinsya ng Thailand)Honolulu / University of Hawaii Press / 2000 Sinusuri sa sanaysay na ito ang mga aklat na naglalarawan at [...]

Ang Pagsusulat sa Reformasi

         Amir Muhammad“Perforated Sheets,” isang kolum sa pahayagan(Butas-butas na papel)Kuala Lumpur / New Straits Times / 2 September 1998 – 3 February 1999 Sabri ZainFace Off: A Malaysian Reformasi Diary (1998–99)(Harapan: Isang talaarawang reformasi sa Malaysia)Singapore / Options Publications / 2000 Shahnon AhmadSHIT@Pukimak@PM (Novel Politik Yang Busuk Lagi [...]
1 2