Reviews

REVIEW— KABISERA (The Seat)

Film: Kabisera (The Seat) Directed by: Arturo San Agustin and Real Florido Release date: 25 December 2016 Language: Filipino When a Widow Takes the Helm When a family is forced to come to terms with […]

Issue 6

Paglalakad sa Yogya

         BABALA SA PAGLALAKBAY – INDONESIA, United States Department of State, ika-10 ng Abril, 2003. Ang Babala sa Paglalakbay na ito ay inilabas para ipaalala sa mga mamamayan ng Estados Unidos ang mga kasalukuyang banta […]

Issue 6

Ang Halalan ay Parang Tubig

         Ang halalan ay parang tubig, hinahanap-hanap lamang tuwing wala Para sa higit na malaking bilang ng mga Pilipino na walang alaala sa buhay bago ang batas militar, ang halalan ay parang tubig: isang rekisito […]

Issue 5

Kababaihan, Islam, at ang Batas

         Hjh. Nik Noriani Nik Badlishah, editorIslamic Family Law and Justice for Muslim Women[Batas pangmag-anak ng Islam at katarungan para sa kababaihang Muslim]Malaysia / Sisters in Islam / 2003 Gender, Muslim Laws and Reproductive Rights[Kasarian, […]

Issue 4: Regional Economic Integration

Isang Pagtatasa sa Ekonomyang Pilipino

         Tinatalakay sa ulat na ito ang paikot-ikot at di-makayanang padron ng pag-unlad ng ekonomyang Pilipino, ang mga salik na tumutulak sa paikot-ikot na pagbulusok ng ekonomya, ang ambag ng iba’t ibang sektor at di […]

Issue 4: Regional Economic Integration

Mga Negosyong Malaysian Tsino: Sino ang Nakaraos sa Krisis?

         Sinusuri ng mga may-akda kung paano naapektuhan ng krisis pinansyal sa Asya ang mga negosyong pagmamay-ari ng Tsino sa Malaysia. Ipinapalagay nila na ang laki, sektor, utang, at dibersipikasyon ay mahahalagang mga salik sa […]

Issue 3: Nations and Stories

Tungo sa Reimbensyon ng Pambansang Historiograpiyang Indonesia

         Ang isang kalagayang relatibong malaya sa manipulasyong pulitikal ay masasabing kinakailangan para sa pag-unlad ng karamihan sa mga proyektong akademiko, laluna sa isang larangang napakadaling pasukin ng manipulasyon tulad ng pagsusulat ng kasaysayan.  Sa wakas […]

Issue 3: Nations and Stories

Ang Pagpapakahulugan sa Malaysia

         Cheah Boon KhengMalaysia: The Making of a Nation(Malaysia: Ang Paglikha ng Isang Bansa)Singapore / ISEAS / 2002 Farish A. NoorThe Other Malaysia: Writings on Malaysia’s Subaltern History(Ang Ibang Malaysia: Mga Sulatin Hinggil sa Kasaysayang […]