Issue 1

Ang mga Maykapangyarihan at ang Estado

John T. Sidel Capital, Coercion, and Crime: Bossism in the Philippines (Ang kapital, pamumuwersa, at krimen: Ang bosismo sa Pilipinas) Stanford, U.S.A. / Stanford University Press / 1999 Patricio N. Abinales Making Mindanao: Cotabato and […]